NUMEROUS PRODUCTS SPECIFICATION PARAMETER, PLEASE CONTACT US TO PROVIDE.
RẤT NHIỀU THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM, XIN VUI LONG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CUNG CẤP.
 1. 25KV 133% CU XLPE CTS PVC
 2. 15KV 133% CU XLPE CTS PVC
 3. 3 Core 18-30KV CU-XLPE-CTS-PVC-SWA-PVC
 4. 3 Core 18-30KV CU-XLPE-CTS-PVC-DSTA-PVC
 5. 3 Core 18-30KV CU-XLPE-CTS-PVC
 6. 3 Core 12-20KV CU-XLPE-CTS-PVC-SWA-PVC
 7. 3 Core 12-20KV CU-XLPE-CTS-PVC-DSTA-PVC
 8. 3 Core 12-20KV CU-XLPE-CTS-PVC
 9. 3 Core 8-15KV CU-XLPE-CTS-PVC-SWA-PVC
 10. 3 Core 8-15KV CU-XLPE-CTS-PVC-DSTA-PVC
 11. 3 Core 8-15KV CU-XLPE-CTS-PVC
 12. 3 Core 6-10KV CU-XLPE-CTS-PVC-SWA-PVC
 13. 3 Core 6-10KV CU-XLPE-CTS-PVC-DSTA-PVC
 14. 3 Core 3-6KV CU-XLPE-CTS-PVC-SWA-PVC
 15. 3 Core 3-6KV CU-XLPE-CTS-PVC-DSTA-PVC
 16. 3 Core 3-6KV CU-XLPE-CTS-PVC
 17. 3 Core 1-3KV CU-XLPE-CTS-PVC-SWA-PVC
 18. 3 Core 1-3KV CU-XLPE-CTS-PVC-DSTA-PVC
 19. 3 Core 1-3KV CU-XLPE-CTS-PVC
 20. 3 Core 6-10KV CU-XLPE-CTS-PVC
 21. 1 Core 18-36KV CU-XLPE-CTS-PVC-DATA-PVC
 22. 1 Core 18-36KV CU-XLPE-CTS-PVC
 23. 1 Core 18-30KV CU-XLPE-CTS-PVC-AWA-PVC
 24. 1 Core 12-20KV CU-XLPE-CTS-PVC-DATA-PVC
 25. 1 Core 12-20KV CU-XLPE-CTS-PVC-AWA-PVC
 26. 1 Core 12-20KV CU-XLPE-CTS-PVC
 27. 1 Core 8-15KV CU-XLPE-CTS-PVC-DATA-PVC
 28. 1 Core 8-15KV CU-XLPE-CTS-PVC-AWA-PVC
 29. 1 Core 8-15KV CU-XLPE-CTS-PVC
 30. 1 Core 6-10KV CU-XLPE-CTS-PVC-DATA-PVC
 31. 1 Core 6-10KV CU-XLPE-CTS-PVC-AWA-PVC
 32. 1 Core 3-6KV CU-XLPE-CTS-PVC-DATA-PVC
 33. 1 Core 3-6KV CU-XLPE-CTS-PVC-AWA-PVC
 34. 1 Core 1-3KV CU-XLPE-CTS-PVC-DATA-PVC
 35. 1 Core 1-3KV CU-XLPE-CTS-PVC-AWA-PVC
 36. 1 Core 1-3KV CU-XLPE-CTS-PVC
 37. 1 Core 6-10KV CU-XLPE-CTS-PVC
 38. 500KV OIL-FILLED PAPAER INSULATED SUBMARINE CABLE
 39. 500KV OIL PAPAER INSULATED SUBMARINE CABLE
 40. 220KV XLPE INSULATED SURMARINE CABLE
 41. 220KV XLPE INSULATED SUBMARINE CABLE WITH FIBER OPTIC CABLE
 42. 1K-24KV – DÂY CÁP TRUNG THỂ KHÔNG CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI
 43. 3K-36KV – DÂY CÁP TRUNG THỂ CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI

       …